Category Archives: Letselschade

verkeersongeval met ernstig gewonde kinderen

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval

Van de week op nu.nl een akelig bericht over een verkeersongeval. Een moeder die 5 kinderen in haar auto vervoerd

heeft waarschijnlijk een auto over het hoofd gezien waardoor een aanrijding ontstond.

Degene die ze heeft aangereden is met nekklachten vervoerd naar het ziekenhuis en drie van haar eigen kinderen zijn er

ernstig aan toe. Ook de moeder heeft letselschade opgelopen. Het zal je maar gebeuren……..En dan?

 

 

Ben je hiervoor verzekerd?

Als de auto die het ongeval heeft veroorzaakt tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is kan degene die is aangereden zijn/haar letselschade verhalen op deze verzekering.

Maar hoe zit het met de kinderen? Die zaten in de auto die het ongeval heeft veroorzaakt. En met de moeder? Als er een schadeverzekering inzittenden is afgesloten dan kunnen zij hierop een beroep doen en op deze wijze hun letselschade verhalen. Dat betekent dat alle kosten die  worden gemaakt door de kinderen en de moeder voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Waar moet je aan denken?

Over het algemeen wordt pas weken cq. maanden na het ongeval een eerste balans worden opgemaakt. Los van alle emoties zal, afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, zorg in en om het huis noodzakelijk zijn. Er zullen medische kosten gemaakt worden voor de behandeling en revalidatie van de kinderen. Er zullen wellicht hulpmiddelen aangeschaft moeten worden of aanpassingen in en om het huis. Later zal bekeken moeten worden of de kinderen nog naar dezelfde school kunnen of aangepast onderwijs gaan krijgen.

 

Het is belangrijk te weten dat je een beroep kunt doen op de schadeverzekering inzittenden, als deze is afgesloten. Deze verzekering betaalt  alle kosten die gemaakt worden en die verband houden met het ongeval.  Het is in elk geval een geruststellende gedachte dat de gemaake kosten betaald worden en je geen behandelingen hoeft te missen omdat je er het geld niet voor hebt.  Ook smartengeld moet betaald worden. Wat er gebeurd is zal een grote impact op het gezin en haar omgeving. Het is dan fijn om te weten dat het gezin niet naar de financien hoeft te kijken.  De situatie is al erg genoeg!  

Een verkeersongeval met letselschade en het waarborgfonds motorverkeer

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval

Je rijdt op de A28 richting Amersfoort en bij de afslag Zeist wordt je met een snelheid van 80 km per uur van achteren aangereden. De auto die je heeft aangereden blijkt onverzekerd. In de weken na het verkeersongeval ontwikkel je whiplash- achtige klachten. Je wordt door de huisarts doorverwezen naar een neuroloog en je stelt je onder behandeling van een therapeut. Je maakt kosten door het verkeersongeval. Je kunt langere tijd niet werken en je krijgt maar 70% van je loon doorbetaald. Het zal je maar gebeuren……………………. 

 

 

Bij wie kun je je letselschade verhalen

 

Op de site over geld las ik deze week een artikel dat het aantal wanbetalers die hun auotverzekering niet of veel te laat voldoen in de eerste vier maanden van dit jaar verdubbeld is in vergelijking met vorig jaar. De reden zou de economische crisis zijn.

Als niet verzekerde automobilst loop je het risico op een boete ( € 390 ) en/of het zelf opdraaien voor de kosten als je een ongeluk veroorzaakt.

Het zelf opdraaien voor de kosten kan flink in de papieren lopen. In het bovengenoemde voorbeeld kwam de totale letselschade uit op een bedrag van € 45.000. Wij wilden dit bedrag verhalen bij de veroorzaker van het ongeval. De reden waarom hij zijn auto premie al maanden niet betaalde was gelegen in het feit dat hij geen geld meer had. Daar sta je dan….

 

Waarborgfonds motorverkeer en letselschade

 

Van een kale kip kun je niet plukken. Maar hoe kun je dan je letselschade verhalen als je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. In Nederland hebben we daar een mooi vangnet voor: het waarborgfonds motorverkeer. Het waarborgfonds motorverkeer vergoedt alleen schade door een motorvoertuig. Het fonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor (letsel)schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.

Gelukkig konden we de totale letstelschade bij het waarborgfonds motorverkeer verhalen zodat  het slachtoffer niet de dupe werd van het niet betalen van de premie door de veroorzaker van het ongeval!

 

 

 

 

rijangst na verkeersongeval met letselschade

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Rijangst na verkeersongeval

 

In de praktijk komt het regelmatig voor. Slachtoffers die na een verkeersongeval niet meer zelf durven te rijden. Ook mee rijden met een ander geeft veel klachten. Het zweet breekt slachtoffers uit en ze zien overal gevaar.  Heel vervelend voor het slachtoffer zelf maar ook voor mogelijke partner of derden.  Een verkeersongeval kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer maar ook op zijn of haar omgeving!

Je moet je het maar eens proberen in te denken. Een heftig verkeersongeval. Je durft niet meer te rijden. Dat betekent: afhankelijk zijn van anderen voor bijvoorbeeld je werk, het doen van boodschappen, sociale verplichtingen, sporten, etc.  Behalve dat het heel vervelend is om afhankelijk te zijn van derden brengt het ook allerlei andere ongemakken met zich mee.

 

EMDR

 

In mijn eigen letselschade praktijk volgden veel slachtoffers EMDR ( eye movement desensitization and reprocessing ) therapie.  Slachtoffers van een verkeersongeval vertellen dat het een heftige therapie is omdat je in je geheugen minitieus terug gaat naar het ongeval.  Elke ( mili- ) seconde van het ongeval wordt opnieuw beleefd. Daarna wordt het verwerkingsproces gestart. Door middel van oogbewegingen  of geluiden leidt de herinnering er langzaam toe dat deze haar kracht en emotionele lading verliest.  Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan het ongeval terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de de herinneringsbeelden van het verkeersongeval.  

EMDR therapie duurt niet lang. Na 5 tot 7 sessies heeft het trauma een plek gekregen en durven mensen vaak weer in de auto te rijden.  In sommige gevallen gebeurt dit eerst met een rij instructeur.

 

Wanneer wordt nog meer EMDR toegepast?

 

Niet alleen wordt EMDR therapie gebruikt om slachtoffers weer in de auto te krijgen. Het wordt nog vaker gebruikt bij slachtoffers die psychisch gebukt gaan onder de gevolgen van herbelevingen van het verkeersongeval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nachtmerries en slachtoffers die het verkeersongeval geen plek kunnen geven.

 In mijn praktijk hebben ook kinderen EMDR therapie gehad. Ook bij deze groep lijkt deze vorm van therapie te slaan.

Deze vorm van therapie wordt ook bij andere, dan verkeersongevallen,toegepast. Het gaat erom dat mensen nare ervaringen kunnen verwerken bij deze vorm van therapie. In de letselschade branche denk ik bijvoorbeeld aan mensen die betrokken zijn geweest bij een bedrijfsongeval of mensen die een heftig ongeval hebben zien gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

Schadevergoeding voor slachtoffers bij een geweldsdelict

Letselschade, mishandelingen0 comments

 

 

Schadevergoeding na zinloos geweld

Tijdens een avondje stappen  wordt je finaal in elkaar getrapt  of je wordt zomaar op straat overvallen en mishandeld.  We lezen het regelmatig in de krant. De daders worden ( soms ) gepakt en ( soms ) veroordeeld. En dan……………..

Jij, als slachtoffer, hebt allerlei kosten gemaakt. Medische kosten, gederfde inkomsten en veel hulp van derden. Heb je eigenlijk recht op schadevergoeding en zo ja, van wie?

 

 

 

Schadefonds geweldsmisdrijven

 

In Nederland kennen we het schadefonds geweldsmisdrijven. Slachtoffers kunnen een beroep doen op dit fonds en schadevergoeding vragen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf in Nederland

2. het slachtoffer heeft ernstig lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen

3. het slachtoffer is niet schuldig aan het geweldsmisdrijf

4. het slachtoffer krijgt zijn schade niet op een andere manier vergoed

5. het misdrijf mag niet voor 1973 zijn gepleegd

 

Ook derden kunnen een beroep doen op dit fonds en schadevergoeding vragen. Het gaat dan om nabestaanden van een slachtoffer en om getuigen waarbij het slachtoffer ernstig gewond is geraakt of is overleden. Je kunt dan recht hebben op schadevergoeding.

 

Hoe werkt het schadefonds in de praktijk 

 

Het schadefonds geweldsmisdrijven is een vangnet. Bijna 10.000 mensen per jaar vragen schadevergoeding aan dit fonds waarbij in ruim 30% een beroep op mishandeling wordt gedaan. Het schadefonds doet een eenmalige uitkering als de schade niet op een andere manier vergoed wordt. Denk bijvoorbeeld aan het verhalen van de schade op de dader of een verzekeringsmaatschappij.

 

De aanvraag kan worden ingediend bij het schadefonds en dit moet, in  beginsel, gebeuren binnen drie jaar na de dag van het misdrijf.  De bedragen zijn gemaximeerd. Het maximale bedrag dat aan smartengeld wordt betaald is bijvoorbeeld €10.000

 

Voor hulp bij het indienen van het aanvraagformulier kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland of bel met slachtofferhulp Nederland op telefoonnummer: 0900-0101.

Meldingsplicht bedrijfsongeval bij de inspectie SZW ( voorheen arbeidsinspectie)?

Letselschade, Na bedrijfsongeval0 comments

Het bedrijfsongeval 

Van de week had ik een bedrijf aan de telefoon om te vragen of zij de inspectie SZW ( voorheen arbeidsinspectie )

hadden ingeschakeld in verband met een bedrijfsongeval. Een werknemer had zijn hand in een machine gekregen

en mist nu een flinke vingertop. Hij heeft mij gevraagd zijn letselschade naar aanleiding van dit bedrijfsongval te verhalen.

De vrouw die ik aan de telefoon kreeg reageerde boos; het was zijn eigen schuld en wat liep ik toch te zeuren “hij mist maareen vingertop”.

 

 

Toen ik haar wees op de verplichting de inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid ) in te schakelen werd ze alleen maar bozer. Ik eindigde het gesprek met de mededeling dat, als zij dit bedrijfsongeval niet bij de inspectie zouden melden, ik dat zou doen.  Dit levert het bedrijf gelijk een flinke “extra” boete op. Even later kreeg ik een mail waarin ze bevestigde dat zij zelf de inspectie hadden ingeschakeld.

 

Waarom werkgevers bij een bedrijfsongeval nog steeds niet “vrijwillig” de inspectie inschakelen is mij een raadsel. Het gaat toch om de veiligheid van hun eigen werknemers?

 

Waarom en wanneer ben je als werkgever verplicht de arbeidsinspectie in te schakelen?

 

De inspectie wordt na een bedrijfsongeval  ingeschakeld om de exacte toedracht en de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Ook word gekeken of het bedrijfsongeval is veroorzaakt door een of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen.

Er is sprake van een meldingsplichtig bedrijfsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Onder blijvend letsel valt bijvoorbeeld een amputatie of blijvende lichamelijke klachten. Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen ( ook dagopname). In mijn praktijk blijkt dat dit al snel het geval is bij bedrijfsongevallen.

 Bovenstaande verplichting geldt ook voor ingehuurd personeel, denk hierbij bijvoorbeeld aan uitzendkrachten en zzp-ers die betrokken zijn bij een bedrijfsongeval.

Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, wordt aan de werkgever een boete opgelegd die kan oplopen tot € 50.000.

 

Doel

 

Waar nodig moet de werkgever maatregelen treffen om herhaling van bedrijfsongevallen te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen. Wanneer een of meer overtredingen worden geconstateerd die aantoonbaar in verband staan met het ongeval en er is sprake van ziekenhuisopname of blijvend letsel dan wordt een boeterapport opgemaakt.

 

Is dat hetgeen waar werkgevers bang voor zijn? Ze hebben hun zaken niet op orde, lappen de regels aan hun laars om een hogere productie te kunnen draaien met alle risico’s op ongevallen van dien en zijn vervolgens bang een flinke boete te krijgen van de inspectie SZW. Wat denkt u?

 

 

 

Lichte daling aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in 2012

Geen categorie, Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

650 dodelijke slachoffers in het verkeer in 2012

  

 In 2012 kwamen er in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 11 minder dan vorig jaar. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden in 2012  afgenomen met bijna 20%.  Dit is te lezen in een artikel op verkeersnet.  De meeste dodelijke slachtoffers vielen in ongevallen met de auto ( 232 ). Dodelijke ongevallen met de fiets waren er vorig jaar 200.

Afgelopen jaar vielen er 68 dodelijke slachtoffers die als voetganger aan het verkeer deelnamen. 

 

 

 

Leeftijden van de dodelijke slachtoffers

 

Het aantal ouderen ( 65-plus ) dat omkwam in het verkeer bedroeg 244.  244 van de 650 in totaal. Dat is veel. Je leest de berichten echter met enige regelmaat in de krant. Een oudere man of vrouw die in zijn auto of fiets  onwel wordt,  van de weg raakt met soms dodelijke afloop. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser: 128 van de 200.

 

Wegtype

 

 De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Op wegen waar maximaaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffes van 53 naar 87. Het aantal doden op rijkswegen nam toe van 67 naar 90.  Op de website www.VIA.nl zijn alle verkeersdoden per gemeente in kaart gebracht.  

 

In de hefst komen de ziekenhuis gegevens beschikbaar. Dan weten we meer over het aantal ernstige verkeersgewonden en het soort letsel dat is opgelopen.

 

Schade aan derden

 

Ook vinden er dodelijke ongevallen plaats waar andere voertuigen bij betrokken zijn.  Als een ander aansprakelijk is voor het overlijden dan kun je deze als nabestaande aansprakelijk stellen voor de schade. Deze schade bestaat in elk geval uit de kosten van lijkbezorging. Als degene die overlijdt zorgde voor het inkomen van het gezin dan  moet de aansprakelijke partij doorbetalen aan de nabestaanden. Gekeken wordt er dan naar de financiele behoefte. Er is ( vooralsnog ) geen recht op smartengeld!

ZZP-er krijgt ongeval en dan?

Letselschade, Na bedrijfsongeval0 comments

Het aantal ZZP-ers blijft groeien!

 

In Nederland hebben we ruim 750.000 zzp-ers. Dat aantal stijgt elke dag. Natuurlijk heeft dat te maken met de crisis. Denk hierbij vooral aan de mensen die hun baan kwijt raken en niet zo snel ander werk vinden. Als ZZP-er aan het werk is dan een goed alternatief. Werkgevers willen geen vast personeel en huren in deze crisistijd liever een ZZP-er in.

Van dure consultants tot bouwvakkers en van waarnemende huisartsen tot nagelstylistes. In elke branche wordt met ZZP-ers gewerkt.

 

 

Van deze 750.000 mensen werken er ruim 80.000 in de bouw. Dat is 20% van de hoeveelheid mensen die in de bouw werken. Dit aantal zal in de loop van de jaren nog verder groeien, is de verwachting. In de bouw wordt nog steeds vaak onveilig gewerkt. Het werk moet snel af en de veiligheid wordt dan niet altijd in acht genomen. Er gebeuren nog steeds veel ongevallen in de bouw.

 

Wat gebeurt er eigenlijk als een ZZP-er een ongeval krijgt tijdens zijn werkzaamheden?

 

 

Aansprakelijkheid

 

In het algemeen geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zijn werk tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om schade te voorkomen. Vorig jaar heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen. Ook ZZP-ers kunnen zich beroepen op deze rechtsbescherming als het gaat om werk dat normaal gesproken binnen het bedrijf wordt verricht. Je kunt hierbij denken aan een ZZP-er die samen met werknemers van het bedrijf een verbouwingsklus doet op een bedrijventerrein. De ZZP-er verricht dezelfde soort werkzaamheden als de werknemers.  Dat is goed nieuws voor ZZP-ers omdat er met deze uitspraak gunstige bewijsregels zijn ontstaan.

 

Vaak hebben ZZP-ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten in verband met de kosten hiervan. Mocht je letselschade hebben opgelopen bij een opdrachtgever dan is de kans met de uitspraak uit 2012 groot dat je schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Je opdrachtgever moet dan betalen als ware hij je werkgever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slachtoffers van medische missers moeten beter worden opgevangen

Letselschade, Na medische fout0 comments

Conclusies onderzoek naar medische missers

 

Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam is gebleken dat de opvang na medische missers beter kan.  Er is behoefte aan concrete maatregelen tot verbetering. Er worden door mij drie aanbevelingen besproken.

1. De kern van de aanbeveling is dat ziekenhuizen na de melding van een medisch misser zelf het inintiatief tot adequate opvang van de patient moeten nemen. Het is belangrijk dat er binnen het ziekenhuis iemand is die de patient in beeld houdt en hem of nabestaanden bijstaat.

2. Een andere conclusie is dat er op het terrein van de schadevergoeding na een medische misser een vereenvoudigde procedure moet komen. De procedure die nu bestaat is te lang en voor de patient erg belastend.  

3. Tot slot moet bij fouten met grote gevolgen opvang beschikbaar komen op juridisch, administratief en psychologisch vlak.

 

En hoe gaat het in de praktijk bij medische missers

 

 

Bij medische fouten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een gemiste of een verkeerd gestelde diagnose met alle gevolgen van dien. Jaarlijks vinden er minstens 30.000 medische fouten plaats. Er overlijden er 1.700 per jaar door een fout.

 

Als een slachtoffer ZO letselschade & mediation vraagt de zaak in behandeling te nemen wordt eerst alle medische informatie verzameld. Een arts is op grond van de wet verplicht patienten alle medische informatie te verstrekken. Daarna wordt de zaak voorgelegd aan de medisch adviseur.

Deze beoordeelt of er sprake is van een medische fout. Als de medisch adviseur tot de conclusie komt dat er sprake is van een fout wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld.

 

 

 

In de praktijk ervaar ik dat de aansprakelijkheid nooit direct erkend wordt. Al is de fout nog zo evident.Nadat de betreffende arts aansprakelijk is gesteld komt er in 99 van de 100 gevallen een verzekeraar om de hoek kijken die de zaak verder afhandelt. De meeste ziekenhuizen zijn verzekerd bij Medirisk, Centramed of Nationale Nederlanden. Zij halen alles uit de kast om maar niet te hoeven betalen.

Vaak komen we op basis van medische adviezen en een onafhankelijk expertise onderzoek tot een defintieve en succesvolle afwikkeling van de zaak. ZO letselschade & mediation zorgt ervoor dat u een maximale vergoeding krijgt!

 

 

 

 

 

Een ongeval en het revalidatiecentrum

Letselschade, Na verkeersongeval0 comments

Het verkeersongeval
  
Een avondje stappen met een paar maten. Frank is aan de beurt om te rijden. Om een uur of twee ‘s nachts rijdt hij zijn vrienden, Peter, Mark en Jan naar huis. Hij rijdt in zijn eigen auto. Frank verliest de macht over het stuur en rijdt de vangrail in. Later blijkt dat hij in slaap was gevallen.
 

Met enige regelmaat lezen we dit soort berichten in de krant.

En dan……………
 

Lees Meer

Motorrijders extra kwetsbaar door vorstschade

slecht wegdek0 comments

Vorstschade en aansprakelijkheid

Motorrijders moeten op veel plaatsen rekening houden met slecht wegdek en daarmee onveilige verkeerssituaties ( lees ongevallen ). Door de vele temperatuurschommelingen in de afgelopen winter is het wegdek op veel plaatsen slecht. Door de aanhoudende vorst hebben wegbeheerders geen tijd gehad scheuren, gaten en opengevallen naden te repareren. Dit meldt de ANWB deze week op haar site.

 

Er zijn 2700 gevallen van schade aan de snelwegen. Ruim 600 x moest de dienst acute werkzaamheden verrichten omdat de situatie te gevaarlijk was.

 

Ongevallen

 En ja… een ongeval zit in een klein hoekje. Wat kun je als slachtoffer doen? Kun je hiervoor iemand aansprakelijk stellen?

Een wegbeheerder kan aansprakelijk zijn voor schade. Dit kan schade aan de motor zijn maar de motorrijder  kan ook letsel hebben opgelopen door de valpartij  Dit kan het geval zijn als de wegbeheerder de toestand van het wegdek niet goed in de gaten houdt of te lang wacht met reparen.  Rijkswaterstaat is de wegbeheerder voor de rijkswegen, provincie voor de provinciale wegen en de gemeente voor lokale wegen. Een van deze drie stel je aansprakelijk, afhankelijk van waar het ongeval plaatsvindt.

 

Voorbeelden waarin aansprakelijkheid erkend werd:

1) een motorrijder raakt in de slip en komt ten val omdat hij met zijn voorwiel in een gat rijdt. Hierdoor heeft de motor schade en de motorrijder heeft letselschade. Aansprakelijkheid wordt erkend.

2) Een motorrijder komt in een bocht ten val. Er zijn wegwerkzaamheden en er ligt veel split op de weg. De wegbeheerder is ook in dit geval aansprakelijk. Dit zou anders zijn geweest als zij waarschuwingsborden had geplaatst.

3) Een motorrijder komt ten val omdat er olie op de weg ligt. De wegbeheerder is in dit geval niet aansprakelijk. Wel kun je met succes het waarborgfonds aanspreken omdat dit valt onder een afgevallen lading.

 

Wanneer niet aansprakelijk?

Niet altijd is een wegbeheerder aansprakelijk. Dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De wegbeheerder is in elk geval niet aansprakelijk als:

1) de weg in een staat van onderhoud verkeert die niet ligt beneden het niveau dat voor een dergelijke weg mag worden geeist. Dat zal voor elke soort weg anders zijn. Aan een weg bij een bouwterrein worden andere eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld een snelweg.

2) als het gebrek is ontstaan door een van buiten komende omstandigheid en de wegbeheerder, gelet op de termijn tussen het ontstaan ervan en de schade, niet in staat is geweest dit gebrek op te heffen.

 

 

 

 

 

 

 

← Older posts  Newer posts →
  • Contact met ZO